นี่คือเงื่อนไขการใช้บริการของพีเจ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย

เงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดทราบว่าเงื่อนไขการใช้งานและข้อจำกัดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์นี้") นอกจากนี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้ โปรดเข้าใจว่าหากคุณไม่ตกลง เราจะปฏิเสธการใช้งานของเว็บไซต์นี้

1. ขอบเขตการใช้งาน

บริษัทเราและบริษัทในเครือของเราเป็นเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา") และมีสิทธิในการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว โดยสามารถดูเนื้อหา (ข้อความ, เสียง, ภาพ, ฯลฯ ) ได้อย่างอิสระ แต่ห้ามใช้เนื้อหาในทางใดทางหนึ่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ (รวมถึงการคัดลอก, การเผยแพร่, การเปลี่ยนแปลง, การส่งผ่านป็นข้อมูลสาธารณะ, การนำไปใช้ซ้ำและการส่งต่อ) โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท โปรดรับทราบว่า หากมีการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า รวมถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวและสิทธิในภาพบุคคลในกรณีที่เนื้อหาถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

2. ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่น ๆ

สิทธิที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เป็นของบริษัทหรือบริษัทได้รับสิทธิในการเผยแพร่จากบุคคลภายนอก จะไม่สามารถนำไปใช้, คัดลอก, ลงข้อมูลซ้ำ ฯลฯ เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

3. การใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ทั้งหมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัทหรือบริษัทในเครือหรือใช้งานภายใต้ใบอนุญาต เว็บไซต์นี้ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้เครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าและเนื้อหาอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด รวมถึงการใช้งานใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทหรือผู้ออกใบอนุญาต (ในกรณีที่เราได้รับอนุญาตให้เผยแพร่) หรือเว้นแต่การใช้งานจะได้รับการยอมรับโดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขในที่นี้

4. เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ/จากเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ซึ่งลิงก์จากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ถือเป็นการรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือการรับทราบจากบริษัท

5. การรับประกันเนื้อหา

เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบความถูกต้องและระยะเวลาของเนื้อหา รวมถึงการคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันเกี่ยวกับความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหา โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดยเฉพาะผลลัพธ์ตามจริงของข้อมูลที่คาดการณ์ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ลูกค้าใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์นี้ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและเผยแพร่เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้