นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของพีเจ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักถึงความสำคัญและแนวโน้มของผู้คนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเราได้จัดตั้งโปรแกรมการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม "ระบบการจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อกำหนด (JIS Q 15001)" ซึ่งเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามโปรแกรมการปฏิบัตินี้ตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการอื่น ๆ โดยเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแนวทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ เราจะพยายามปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามความจำเป็น

วันที่แก้ไขล่าสุด: 1 มกราคม พ.ศ. 2564
บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานบริษัท คุณโนบุยะซุ เอ็นโดะ

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในส่วนของการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าบุคคล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") เรามีการแต่งตั้งผู้จัดการและดำเนินการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและแก้ไขการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการสูญเสีย, ความเสียหาย, การปลอมแปลง หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. เราระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและแจกแจงจุดประสงค์ของเราอย่างชัดเจนต่อลูกค้า และเราจะรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการใช้งานนี้
 3. บริษัทของเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม และเราจะไม่ใช้ จัดหาให้ หรือเปิดเผยข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าอย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึง
  (1) กรณีที่กำหนดโดยกฎหมาย
  (2) กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยขน์ที่สำคัญ เช่น ชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สินของลูกค้าหรือของสาธารณะ
  (3) กรณีพิเศษที่กำหนดโดยกฎหมายอื่น ๆ
 4. ทั้งนี้ สามรายการข้างต้นต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของลูกค้า ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทที่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการดำเนินการแก้ไขหรือลบข้อซักถามหรือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อผู้จัดการของเราและเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

หากต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ
ฝ่าย: ทรัพยากรบุคคล & แผนกบริหาร
อีเมล : dharmnan.kantatian@pit.pigeon.com
โทร : +66 (038) 214 343-44