ปรัชญาขององค์กรของพีเจ้น ได้แก่ วิสัยทัศน์, ความมุ่งหมาย, คุณค่า, หลักการในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางของพีเจ้น

แนวทางของพีเจ้นอธิบายถึง "ปรัชญาองค์กร" "ความเชื่อ" และ "ความมุ่งหมาย" นอกจากนี้ยังสรุป "คุณค่า" 3 ข้อ ซึ่งพนักงานแต่ละคนยึดถึอในระหว่างการปฏิบัติงาน, "หลักปฏิบัติตน" 5 ข้อ ที่เรายึดถือและเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเรา รวมทั้ง "วิสัยทัศน์" ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังที่จะเป็นในระยะกลางถึงระยะยาว

Pigeon Way

วิสัยทัศน์

เป้าหมายที่พีเจ้นกรุ๊ปต้องไปให้ถึง

ความมุ่งหมาย

ความมุ่งหมาย หรือ เหตุผลที่ต้องมีเรา และบทบาทที่เราจะต้องเป็นในสังคม

คุณค่า

คุณลักษณะสำคัญของพนักงานพีเจ้นทั้งหมด

หลักปฏิบัติตน

แนวทางพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติตนของชาวพีเจ้น

“พีเจ้นเวย์” เป็นรากฐาน
ของทุกกิจกรรมขององค์กร
พีเจ้นเวย์สร้างจิตวิญญาณ
และเป็นฐานปฏิบัติการ
ทางธุรกิจให้รุ่งเรืองด้วยคุณค่าเหล่านี้

ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาองค์กร

หัวใจสำคัญและหลักการของพีเจ้น

"รัก"

ความเชื่อ

ความเชื่อที่ตั้งอยู่บนฐานปรัชญาองค์กร

“รักเท่านั้นที่ก่อให้เกิดรัก”

“พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เต็มด้วยความรัก เพราะรักเท่านั้นที่ก่อให้เกิดรัก”

อะไรคือสิ่งที่มีค่าสูงสุดของมวลมนุษย์? ผมอยากบอกว่า “สิ่งที่จะทะนุถนอมผู้คนก็คือความรัก” นี่คือความเชื่อของพีเจ้นกรุ๊ป

พีเจ้นกรุ๊ป เป็นองค์กรที่ดำรงอยู่เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับเด็กๆ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ พีเจ้นคงไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยรักได้ถ้าคนพีเจ้นยังขาดจิตวิญญาณแห่งความรัก, นี่เป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันกับจิตวิญญาณที่มารดามีต่อบุตรที่ท่านเลี้ยงดูมา ผมเชื่อว่าจิตวิญญาณแห่งความรักคือพื้นฐานสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจทุกประเภท ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งปรัชญาองค์กรของพีเจ้นกรุ๊ปทั้งหมด”

โยอิชิ นาคะตะ, 23 มิถุนายน 2523 (1980)

ความมุ่งหมาย

ความมุ่งหมาย หรือ เหตุผลที่ต้องมีเรา และบทบาทที่เราจะต้องเป็นในสังคม


เราต้องการสร้างโลกที่เป็นมิตรต่อเด็กทารกยิ่งขึ้น ด้วยการเสริมสร้างความมุ่งมั่นของเราในการทำความเข้าใจและใส่ใจในความต้องการเฉพาะของทารกคุณค่า

คุณลักษณะสำคัญของพนักงานพีเจ้นทั้งหมด

ความซื่อสัตย์ (Integrity)

 • เราจะให้ความมุ่งหมายของเราสำเร็จได้ในสังคมด้วยความอุตสาหะและด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
 • เราจะไม่เพียงแต่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น แต่เรายังต้องมุมานะที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย แบบวิน-วินกับทุกฝ่าย
 • เราจะแสดงถึงความเคารพและการชื่นชมในความหลากหลาย [ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ เพศ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา เป็นต้น]

การสื่อสาร ความยอมรับ ความไว้วางใจ (Communication, Consent, Trust)

 • เราจะสร้างความไว้วางใจโดยเข้าใจเป้าหมายที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการสื่อสารที่ตระหนักถึงคนอื่นๆ และสนับสนุนให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้น
 • เราจะให้ข้อมูลและสื่อสารกับผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพวกเขาจะเข้าใจในความมุ่งหมายและแผนปฏิบัติการของเรา
 • เราจะแสวงหาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งร่วมกัน และนำพาการทำงานร่วมกันไปด้วยความไว้วางใจอย่างสูงผ่านการสื่อสารที่โปร่งใสปราศจากพรมแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ความมุ่งมั่น (Passion)

 • เราจะสืบสานสร้างสรรค์เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยไม่ท้อถอย และโดยไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
 • เราจะเอาชนะอุปสรรคที่ยากลำบากด้วยความมั่นใจและท้าทายสิ่งใหม่อย่างองอาจ
 • เราจะจัดการงานของเราด้วยความกระตือรือร้นและมั่นคงต่อความสำเร็จ

หลักปฏิบัติตน

แนวทางพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติตนของชาวพีเจ้น

รวดเร็ว (Agility)

 • เราจะลงมือทำทันทีและกระตือรือร้นที่จะเร่งให้เกิดความคืบหน้าในภารกิจของเรา
 • เราจะคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าอีกขั้นหนึ่งเสมอและทำให้เป็นนิสัย
 • เราจะจัดเก็บข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและขวนขวายหาความรู้ที่จะทำให้การตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องทันการณ์

รู้ความต้องการของผู้บริโภคเสมอ (Keep sight of consumers)

 • ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ คือการทำให้โลกมีความเป็นมิตรกับเด็กๆมากขึ้น โดยให้พันธสัญญาว่าจะเข้าใจ และตระหนักในความต้องการของเด็กๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละคน
 • เราจะมุ่งมั่นที่จะเข้าใจวิถีชีวิต พฤติกรรม และวิธีคิดของผู้บริโภคที่จะคาดการณ์ความยุ่งยากและรับรู้ความปรารถนาที่แท้จริงของผู้บริโภค เพื่อให้เราได้นำเสนอทางเลือกใหม่และคุณค่าใหม่
 • เราจะประเมินและทบทวนทุกกิจกรรมของเราต่อมุมมองของผู้บริโภคและกระตือรือร้นตลอดเวลาที่จะปรับปรุงและทำให้กิจกรรมต่างๆ มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ

ประสานสัมพันธ์กับผู้คนที่มีความสามารถได้ทั่วโลก (Global collaboration among competent individuals)

 • เราจะส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะความสามารถที่จะมีบทบาทเชิงรุกได้ในระดับโลก
 • เราทุกคนแต่ละคนจะหมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองที่จะส่งเสริมให้เราเป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างสมเหตุสมผล มีทักษะในการสื่อสาร จากนั้นนำมาประยุกต์ใช้ในที่ทำงาน
 • เราจะแก้ไขปัญหาความยุ่งยากต่างๆ และสร้างคุณค่าใหม่อย่างโดดเด่นด้วยความร่วมมือกับผู้คนทั้งในองค์กรและในระดับโลก

มีภาวะผู้นำ และทำงานอย่างมีเหตุมีผล (Leadership and logical working style)

 • เราจะไม่รอคอยแต่คำสั่ง แต่จะคิด นำเสนอ และปฏิบัติงานของตนอย่างมีอิสระ
 • พนักงานทุกคนต้องตระหนักรู้เสมอว่าทุกคนเป็นผู้นำในงานที่ตนรับผิดชอบ และจะทำงานให้สำเร็จด้วยความรู้สึกในความเป็นเจ้าของงานของตนเอง
 • เราจะกระทำอย่างมั่นใจว่าทุกการตัดสินใจและการปฏิบัติการของเราอยู่บนวัตถุประสงค์และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง (Willingness to change)

 • เราจะไม่เพลิดเพลินอยู่กับความพึงพอใจในความสำเร็จที่เคยมี แต่จะสืบสานท้าทายไปสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กว่า
 • เราจะไม่หยุดอยู่กับความสำเร็จในอดีต แต่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่จะพัฒนาวิธีการเฉพาะของเราบนพื้นฐานความต้องการในปัจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต
 • เราจะริเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยไม่รอให้ถูกกระทำให้ต้องปรับเปลี่ยน

วิสัยทัศน์

เป้าหมายที่พีเจ้นกรุ๊ปต้องไปให้ถึง

“เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่ได้รับความไว้วางใจจากเด็กๆ และครอบครัวทั่วโลก, เป็นที่ 1 ของโลก”